Loading

RENDITINGIMUSED

 

 • Sõidukite kohaletoomine ja äraviimine toimub E-R 9.30-19.30 ja L-P 11.30-19.30. Sõidukid antakse üle Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Kliendile sobivas asukohas.
 • Väljaspool tööaega teenindame lisatasu eest. Lisatasu alates 20.- EUR, täpne summa sõltub kellaajast.
 • Rentimiseks vajalik kaasa võtta juhiluba, pass/id kaart tagatisraha(kui ei ole ülekandega eelnevalt tasutud).
 • Rendilepingu saame sõlmida ainult selle isikuga, kellel on kehtiv juhtimisõigus, ning kes esitab meile rendiperioodi alguses enda nimel oleva juhiloa. Kui rendiperioodi alguses selgub, et Teie juhtimisõigus ei kehti, siis ei saa me autot väljastada, samuti ei kuulu sellisel juhul tagastamisele mistahes eelnevalt tehtud ettemaksed.
 • Tagatisrahaks on 100€ , sobib maksta nii sulas kui ülekandega.
 • Kaskokindlustuse omavastutus on sõiduautodel 400€
 • Sõiduki tehnilise rikke korral ei kuulu meie poolt kandmisele reisi katkemise kulud (hotellide broneerigud, reisi jätkamise / koju tagasi tuleku kulud jne). Kui tehniline rike ei ole kliendi hooletusest põhjustatud, siis auto koju tagasi toomise kulud jäävad meie kanda. Kindlasti soovitame teha reisikindlustuse, kus sees ka kaitse reisi katkemise vastu, sellisel juhul korvab reisi võimaliku katkemise kulud teie kindlustusandja.
 • Kui teie juhiluba on väljastatud väljaspool Euroopa Liitu, võib teil Eestis mootorsõidukiga liiklemiseks lisaks riiklikule juhiloale vaja minna ka rahvusvahelist juhiluba. Kui te ei ole kindel, kas Teie riiklik juhiluba Eestis kehtib või mitte, palume hilisemate segaduste vältimiseks meid sellest sõiduki broneerimisel teavitada. Kui teie riiklik juhiluba Eestis ei kehti ja teil ei ole rahvusvahelist juhiluba, siis kahjuks me ei saa sõidukit teile väljastada.
 • Seda, kas ja millistel tingimustel Teie juhiluba Eestis kehtib, saate kontrollida Maanteeameti kodulehel.
 • Auto antakse rentnikule üle täis kütusepaagiga ja tuleb tagastada samuti täis kütusepaagiga.
 • Auto välipesu ja salongi kuivkoristus kuulub rendihinna sisse. Kui sõiduk vajab tagastamisel salongi keemilist pesu, siis tuleb selle eest tasuda 100.- EUR.
 • Sõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on ilma rendileandja kirjaliku loata keelatud. V.A Treiler.
 • Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi.
 • Rendiautos on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Keelu eiramisel trahv 200.- EUR
 • Renditeenuste eest tasumine toimub enne rendiperioodi algust, kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud.
 • Rendileandjal on õigus keelduda sõiduki rentimisest!

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb Sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamiskohta ja –ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga pretensioonide lahendamiseni.

1.2 Rendipäeva pikkus on 24 tundi

1.3 Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga ja Rentnikul on kohustus sõiduk tagastada täis kütusepaagiga.

1.4 Rendiautos on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Antud keelu eiramise korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 200.- EUR.

1.5 Sõidukit tohib kasutada ainult lepingul märgitud riikides. Antud punkti rikkumise korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 1000EUR. Ei kehti treileri rentimisel.

 1. RENTNIKU ÕIGUSED

2.1 Rentnikul on õigus saada endale Sõiduki kasutamisest saadav tulu (vili).

2.2 Kui Rentnik ei nõustu Rendileandja poolt esitatud nõude või selle suurusega , on tal õigus esitada kohtusse hagi 30 päeva jooksul alates nõude kätte saamise päevast. Hagi

tähtaegset esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ja Rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata.

2.3 Rentnikul on õigus tagastada auto pesemata. Olukorras kus rentnik kasutab enda õigust tagastada auto pesemata, on Rendileandajal õigus esitada Rentnikule

kahekümne nelja (24) tunni jooksul pärast sõiduki tagastamist pretensioone auto vigastuste kohta.

 1. RENTNIKU KOHUSTUSED

3.1 Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on Rentnik kohustatud tasuma viivist 1% päevas tasumata summalt.

3.2 Rentnik on kohustatud Sõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist, veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus, ning tegema vastavasisulise märke rendilepingule. Allkiri lepingul tähendab pretensioonide puudumist.

3.3 Rentnik kohustub Sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase juhendile ja headele tavadele.

3.4 Rentnik on kohustatud hoolitsema Sõiduki eest heaperemehelikult ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1 toodud tingimustel (kandma kulu).

3.5 Rentnik on kohustatud Sõidukit mitte kasutama: ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne.

Vastasel korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 1000.- EUR ja tekitatud kahjude hüvitamist.

3.6 Rentnik on kohustatud Sõidukit kasutama ainult teedel, mis on teed Ehitusseaduse mõttes.

3.7 Rentnik on kohustatud Sõidukit mitte andma kolmandale isikule kasutamiseks v.a. teisele juhile, kes on märgitud käesoleval lepingul.

3.8 Rentnik või teine juht on kohustatud veenduma enne igat sõitu Sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel

sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni. Rentnikul on kohustus kontrollida õlide ja muude vedelike olemasolu süsteemides. Juhul, kui sõidukile tekkinud vigastus on tingitud õlide või muude vedelike vähesusest või puudumisest süsteemis, kannab kõik sõiduki remontimisega seotud kulud rentnik.

3.9 Rentnik on kohustatud Sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ette nähtud mootorikütusega. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.

3.10 Rentnik on kohustatud tegema kõik, et vältida Rendileandjale ja kolmandatele isikutele kahju tekkimist.

3.11 Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama Rendileandjat juhtunust. Kui tegemist on olukorraga, kus Rentnikul tekib seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid, on rentnik kohustatud seda tegema.

3.12 Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki lepingul märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ettenähtud ajal. Sõidukit ei tohi hüljata. Sõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud viivitatud aja eest tasuma renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vasttutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis rendileandjale seoses hilinemisega tekib.

3.13 Kahju tekkimisel Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on Rentnik ja teine juht kohustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel

esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse juhtunu kohta. Kui puudub muu võimalus kirjaliku seletuse andmiseks, võib seda esitada Rendileandjale ka lepingul toodud e-maili aadressile, varustades seletuse digitaalallkirjaga.

3.14.Kui Sõiduki salong vajab tagastamisel keemilist puhastust, tuleb Rentnikul tasuta keemilise puhastuse eest 100.- EUR.

3.15 Rentnik kohustub Rendileandja nõudmisel koheselt tasuma kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine. Ühegi kahju maksmine ei vabasta Rentniku renditasu maksmisest nende päevade eest, millal kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord.

 1. RENTNIKU VASTUTUS

4.1 Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahjud kannab Rentnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutuse määra). Omavastutuse

summa on märgitud rendilepingule. Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik hüvitama Rendifirmale kõik tekkinud kahjud.

4.2 Rentnik vastutab täielikult kõikide Sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.

4.3 Sõiduki kahjustamisel enda või kolmandate isikute poolt kannad kahju Rentnik.

4.4 Kui Rentnik või teine juht on oma teoga (tegevuse või tegevusetusega) põhjustanud kahju Rendileandjale või kolmandale isikule tahtlikult, kannab Rentnik kahju täielikult.

4.5 Rentnik kannab kahju täielikult, mis on tekitatud kui Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all.

4.6 Kui Rentnik annab Sõiduki üle kolmandale isikule, kannab Rentnik täielikult Rendileandjale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju.

4.7 Kui Sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 20% renditud Sõiduki täisväärtusest pluss kahe kuu renditasu, kui Rentnik tagastab Rendileandjale

Sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsioonipuldi. Kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul Sõiduki dokumente, signalisatsioonipulti ja võtmeid Rendileandjale ei tagasta, on Rentnik vastutav Sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendileandjale tekitatud kahjud. Kui Sõiduk on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendileandja ees Sõiduki täisväärtuse pluss kahe kuu renditasu ulatuses.

4.8 Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remodiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Sõiduki kasutamist, kuid

mitte rohkem kui 30 päeva eest.

4.9 Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.

4.10 Sõiduki dokumentide, võtmete ja purunenud rehvi ja/või velje eest või puuduliku varustusega Sõiduki tagastamisel tasub Rentnik Rendileandjale kõik kadunud või purunenud

esemete asendamise kulud.

4.11 Sõiduki tagastamisel kütusepaagiga, mis ei ole sellele sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud, maksab Rentnik tankimistasu 15.- EUR ja puuduva kütuse maksumuse.

4.12 Sõiduki hülgamisel tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahvi Sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.

4.13 Rentnik on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud seaduserikkumiste korral kõik trahvid ja nõuded ning leppetrahvid vastavalt seaduses

sätestatud korrale ning Rendileandja kehtivate hinnakirjade alusel. Parkimistrahvid, millest Rendileandjat ei ole teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.

4.14 Kui Rentnik osaleb Sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu Rendileandja kindlustusriski koefitsent suureneb, tasub Rentnik lisaks omavastutusele ühekordset

leppetrahvi 150.- EUR.

 1. RENDILEANDJA KOHUSTUSED

5.1 Rendileandja kohustub Sõiduki rentnikule üle andma lepingul märgitud kohas ja ajal.

5.2 Rendileandja kohustub täitma lepingut heas usus.

5.3 Rendileandja kohustub teostama Sõiduki regulaarset tehnilist hooldust.

 1. RENDILEANDJA ÕIGUSED.

6.1 Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha.

6.2 Rendileandjal on õigus kontrollida Sõiduki seisundit ja selle korrashoidu.

6.3 Rendileandjal on õigus jälgida sõiduki liikumist ja kasutust sõidukisse paigaldatud jälgimisseadme abil.

6.4 Rendileandja määrab Sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse, sõltumata Sõiduki asukohast.

6.5 Rendileandjal on õigus loobuda Sõiduki rentimisest, lõpetada Rendileping ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui Rentnik või teine juht äratab kahtlust, rikub.

Rendilepingu tingimusi, ei tule toime Rendisõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud Rendilepingu sõlmimisel valeandmeid, kasutab Sõidukit pahatahtlikul eesmärgil, on Rendileandjat eksitanud või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Sõiduki või Rendileandja huvid.

6.6 Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ärajäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju.

Rentniku või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele Rendileandja poolt. Need kulud jäävad Rentniku enda kanda ja see on rendirisk.

7.ANDMETE TÖÖTLEMINE

7.1 Rentnik nõustub tema poolt Rent123-le avaldatud järgmiste isikuandmete: nimi, isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega.

Krediidiinfo AS-ile ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuse langetamisel Krediidiinfo AS-i hallatavas maksehäireregistris.

7.2 Krediidiinfo AS-ile Rentniku andmete edastamise õigus tekib, kui Rentnikul on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.

 

 

etEstonian